Copyright/Disclaimer

Op alle foto’s van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Annet Herkert. Indien men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met Annet Herkert. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden!

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

 

Mocht je op een foto staan, die op mijn website is gepubliceerd, en deze om een goede reden verwijderd willen hebben, dan kun je via het contact formulier een verzoek tot verwijdering van de foto sturen, onder vermelding van de datum, activiteit en fotonummer of een beschrijving van de foto. Dan ga ik kijken of het verzoek zo spoedig mogelijk kan worden uitgevoerd.

 

Ten slotte:

Ook als je zelf op een foto staat mag je deze niet zomaar van de website kopiëren en hem plaatsen op social media of zelf gebruiken (bijvoorbeeld op een eigen website). Want ook als je zelf op de foto staat blijft deze eigendom van de fotograaf. Je hebt dus ook in zo'n geval vooraf toestemming van de fotograaf nodig.

Het is een wijdverbreid misverstand dat als je de naam van de fotograaf er bij zet, je een foto wel zou mogen publiceren. Dit is NIET WAAR. Je hebt in alle gevallen toestemming nodig van de fotograaf.

 

Copyright/Disclaimer

All photos on this website are copyrighted. It is therefore not permitted to copy images in any form or in any way, electronically, mechanically or in any other way, without prior written permission from Annet Herkert. If you want to copy a photo in any way whatsoever, you should always contact Annet Herkert. The photos may not be changed or modified in any way!

Every effort has been made to optimally guarantee the privacy of those involved. If you believe that privacy is being violated, please also contact the webmaster.

 

If you are in a photo, which has been published on my website, and you want it to be removed for a good reason, you can send a request for removal of the photo via the contact form, stating the date, activity and photo number or a description of the photo. Then I will see if the request can be executed as soon as possible.

 

Finally:

Even if you are in a photo, you may not just copy it from the website and post it on social media or use it yourself (for example on your own website). Because even if you are in the photo, it remains the property of the photographer. So in such a case you also need the prior permission of the photographer. It is a widespread misunderstanding that if you mention the name of the photographer, you should be allowed to publish a photo. This is NOT TRUE. In all cases you need permission from the photographer.